2005


teksty, obrazy, wypowiedzi /
lyrics, pictures, point of view / textes, peintures, poin de vue / Texte, Bilder, AussagenMuzyka ograniczona

muzyka ma bardzo dużo ograniczeń...
słuchacz może skupić się na niej
maksimum jedną godzinę
nie może trwać więc osiem godzin
bo wielu nie ma tyle czasu co ja
a ludzie mają wiele spraw do załatwienia
muzyka ma wiele ograniczeń...
nie może trwać też pięć minut
bo kto przyjechałby taki kawał na tak krótko?
dźwięki nie mogą następować po sobie co dwie minuty
lub dwadzieścia razy na sekundę
pauzy nie mogą być dłuższe niż jedna minuta
bo ludzie mogliby podczas pauzy iść do domu
muzyka ma wiele ograniczeń...
ps. (psss)
pauzy nie mogą być krótsze od sekundy
bo nikt ich nie zauważy
muzyka ma wiele ograniczeń...

 

 

 


Music with Boundaries

Music has many restrictions/boundaries…

the listener can focus on it for one hour maximum,

therefore it can’t last for, let’s say, 8 hours

because many people don’t have as much time as I do

and people have many things to take care of.

Music has many restrictions…

It also cannot last only 5 minutes because,

for instance, who would come all that way for such a short time?

The sounds can’t come after each other

every 2 minutes or 20 times per second.

The pauses may not be longer than 1 minute

because people might return home during the pause.

Music has many restrictions / boundaries…

 


Zasięg moralności

Moralność przy zabijaniu klasycznym kończy się
w odległości stu metrów od ofiary w przypadku broni palnej (bez lornetki).
Ta sama moralność kończy się w odległości 5 metrów
w przypadku wyzwisk ustnych przez zamkniętą szybę samochodu
Jeszcze dalej i wyżej jest położona granica moralności
przy pułapie 1000 km
 w przypadku bombardowań nalotami dywanowymi,
natomiast sterujący samolotami bezzałogowymi w ogóle nie mają moralności
a wszystko to, co jest jeszcze dalej i wyżej
nie może być człowiekiem

 The reach of morality

Morality, during a killing, ends 100 meters from the victim

in the case of a shooting (without binoculars)

This same morality comes to an end 5 meters from verbal abuse

through the closed window of the car.

It is yet farther and higher

There are certain moral boundaries, a ceiling of 1000kilometers

from the bombardment of an air raid(carpet bombing) However

When steering pilot-less aircraft, there is no morality

and everything that is far away and way up there,

could not be human

 

 
Chcę poznać Ciebie

nie podziwiam już błękitu nieba

bo znam budowę atmosfery

ale podziwiam Ciebie

bo nie wiem co powiesz

nie podziwiam węchu psa

bo znam budowę jego nosa

ale podziwiam Ciebie

bo nie wiem co myślisz

nie podziwiam blasku gwiazdy

bo znam jej budowę

ale podziwiam Ciebie

bo nie wiem kim jesteś...

 
I want to know you
 

I don’t marvel anymore at the blue of the sky

Because I know the structure of the atmosphere

But I marvel at you

Because I don’t know what you will say

I don’t marvel at the dog’s sense of smell

Because I know the structure of its nose

But I marvel at you

Because I don’t know what you think

I don’t marvel at the star’s radiance

Because I know how it is formed/built

But I marvel at you

Because I don’t know who you are.12.2005

projekt Krzesło Eklektyczne w składzie międzynarodowym

(projekt niezrealizowany)

 

 

 

Krzesło Eklektyczne

Reportaż ze spotkań 

Andrzej Karpiński

(eclectic drums, micro keyboards, sentences, voice)

w duetach z:  

Nicolas Chatenoud  - “ZNAKI”

(eclectic bas and guitar)

???Guigou Chenevier  - “ODCZUWANIE”

(eclectic drums and suprises)

???Paolo Angeli  - “PAMIĘĆ”

(eclectic sardines guitar and more)  

 

Krzesło Eklektyczne Andrzeja Karpińskiego jest projektem muzyki improwizowanej w trzech duetach. Koncert jest wyraźnie podzielony stylistycznie na trzy, 30-40 minutowe części. Elementem stałym jest brzmienie instrumentów łączących podstawowy zestaw perkusyjny z elektroniką wspomagającą, oraz mini klawiatury z samplami różnych instrumentów Wizualnie części łączy ulokowanie muzyków w centrum przestrzeni, a publiczności w kręgu i nieco wyżej. Dookoła, za plecami publiczności są rozwieszone ekrany lub jasne tkaniny umożliwiające wyświetlanie obrazów. Dźwięki i wyświetlane obrazy są odbierane dookoła. Tuż nad muzykami, jak kaganek świeci jedna, żarówka (światło robocze). Aby uzyskać maksymalną różnorodność w prezentowanych duetach autor podzielił części koncertu tematycznie i kolorystycznie na „ZNAKI”, „ODCZUWANIE” i „PAMIĘĆ” W żadnym z duetów celowo nie powstała ani jedna kompozycja aranżowana aby możliwie dużo intuicji zostawić na koncerty improwizowane. Zaplanowana została ogólna konstrukcja koncertu, momenty kluczowe. Całość pomysłu zakłada bowiem „wędrówkę” kontekstów muzycznych, w odniesieniu do „wartości stałej”, mocno osadzonej w tradycji rockowej. Zestawienia te za każdym razem tworzą inną wartość. Pokazują jak oddziałują na siebie brzmienia różnych konwencji muzycznych z rockiem. Powstający eklektyzm jest „zapalnikiem” do tworzenia nowych, nieznanych okazji do kontemplacji. „Krzesło Eklektyczne” jest nie tylko projektem artystycznym ale również nośnikiem różnic kulturowych. Muzycy pochodzą z różnych krajów i w projekcie słychać tę różnorodność. Używając języka geograficznego, celem nie jest konkretne miejsce lecz wybór kierunku podróży i klimatu. Razem z słuchaczami odkrywane są nowe środki wypowiedzi a komponowanie na żywo dodaje wiarygodności całemu przedsięwzięciu.

 

(przed rozpoczęciem każdej części koncertu jest odtwarzana  mieszanina różnych głosów ludzi zlewająca się z siedzącą publicznością) 

 

Część pierwsza pt „ZNAKI”, 30-40min. (z Nicolasem Chatenoud eclectic bas and guitar):

Kolor sceny – sepia

Przedmioty – wycięte różnej wielkości litery, cyfry, piktogramy (brązowe, zniszczone, starte)

Wyświetlane obrazy – różne symbole, znaki służące do porozumiewania się

Elementy te są spatynowane, stare, bardzo zużyte. Część ta dotyczy absurdów językowych, zabawy tekstem, kalamburów. Muzyka powstaje z jakiegoś akcentu, który jest interpretowany na wiele sposobów. Gdy „paliwo” się wyczeruje muzycy przechodzą do kolejnego symbolu, znaku do rozpoczęcia kolejnych wariacji. Krótkie, symboliczne teksty Karpińskiego, są przez muzyków kontynuowane instrumentalnie.  

Duet posługuje się literami, znakami ale próbuje ten schemat opuścić na rzecz innych narzędzi niż słowa, nieznanych środków komunikacji. Być może w dźwiękach jest to coś? Jednak muzycy improwizują i razem z słuchaczami czekają na rozwiązanie zagadki…  

 

Część druga „ODCZUWANIE”, 30-40 min. (z ???Guigou Chenevier – eclectic drums and suprises):

Kolor sceny – czarno/biały, skala szarości

Przedmioty – papier, notatki, zapiski, wszędzie dużo porozrzucanych szkiców muzycznych

Wyświetlane obrazy – wszelkie znaki klasycznej i tabulatorowej notacji muzycznej; pauzy, fermaty, klucze, pięciolinie, itp.

 

Aura zmienia się. Jest zimno i szaro. Wszystko wyrachowane na osiągnięcie form figuratywnych lecz to się nie udaje. Każde dojście do opisywalnej, znanej formy zostaje przerwane w celu zmiany kierunku podróży. Tym razem gra Guigou Chenevier. Nie ma już chorusów i pogłosów. Muzyka jest bliżej słuchacza. Muzycy korzystają z wielu metod artykulacji. Pojawia się również arytmiczność i atonalność. Kontrolowane dysonanse, klastery. Wygłoszone są dwa teksty;

Duet nie buduje barier, wręcz przeciwnie, obnaża swoje procesy twórcze. Zdarzają się błędy, których muzycy nie ukrywają. To „dzikie” podejście do improwizacji powoduje niezwykłą wiarygodność i prawdziwość akcji muzycznej. Każdy pełni rolę budowniczego i destruktora. W tych rolach muzycy podążają na spotkanie z „tym trzecim”. Duet korzysta z loopów nagrywanych na bieżąco. Oprócz jednego tekstu całość zamknięta jest całkowicie w świecie dźwięków i nie stara się go opuszczać na rzecz filozoficznych wynurzeń. Na końcu pojawia się akustyczne granie, bez jakiejkolwiek elektroniki, zabieg ten jest miękkim przejściem do części trzeciej…

 

Część trzecia „PAMIĘĆ”, 30-40 min. (z ???Paolo Angeli – eclectic sardines guitar and suprise):

Kolor sceny –  zielenie

Przedmioty – stare przedmioty, instrumenty, meble, urządzenia

Wyświetlane obrazy – pamiątki, stare listy, książki, stare zdjęcia i ubrania

Ostatnia część projektu nie będzie zakończona „mocnym uderzeniem”, poświęcona jest pamięci, przeszłości, tradycji. Całość utrzymana jest w barwach oliwkowych, zieleniach, pojawia się spokój, refleksja. Ten duet krzyczy o zwolnienie tempa życia, o nie zapominanie skąd jesteśmy. Projektowi towarzyszy wyświetlanie starych przedmiotów, sprzętów, instrumentów. Paolo Angeli wprowadza instrumenty ludowe, improwizuje. Sekwencje grane na gitarze sardyńskiej łączą się z brzmieniem rockowym. Sprawia to wrażenie jakby muzyka rockowa już dawno była muzyką ludową, „muzyką ludu”. Pojawia się treść w postaci tekstów;

Tempo koncertu maleje. Nie są prowadzone żadne eksperymenty, żadne manifestacje muzyczne. Trwa czas kontemplacji, transu i ludyczności. Następuje redukcja wypowiedzi, aż do akustycznego grania. Po kilku żartach muzycznych, „powrotu na Ziemię” i zbudowaniu struktury figuratywnej duet znika… zostają tylko odtwarzane aż do wyciszenia rozmowy ludzi.

Projekt Karpińskiego „Krzesło Eklektyczne” jest dialogiem z innymi muzykami w kilku duetach podczas tego samego koncertu. Obecność gości znacząco wpływa nie tylko na brzmienie, ale i na jakość propozycji grupy. W duetach „Krzesło Eklektyczne” zaproszeni muzycy poszerzają spektrum dźwiękowe, pojawiają się muzyczne dialogi z partnerami. Wraz z tekstami koncert staje się interesujący i różnorodny. Jest zbiorem reportaży z umysłów uczestników. Obnaża relacje jakie zachodzą między muzykami….

 
ECLECTIC CHAIR

Commentary

(an incopleted project)

 

Andrzej Karpinski

(Eclectic drums, micro keyboards, texts, vocals)

in duet with:

Nicholas Chatenoud – “SIGNS”

(Eclectic bass and guitar)

???Guigou Chenevier – “FEELING”

(eclectic drums and surprises)

???maybe with Paolo Angeli – “MEMORY”

(eclectic Sardinian guitar and more)ECLECTIC CHAIR - a musical project by Andrzej Karpinski, improvised in the form of 3 duets. The concert is clearly and stylistically divided into three 30-40 minute parts. The one constant element is the sound of the instruments connecting the basic percussion set with electronic assistance as well as mini keyboards with samples of the different instruments. Visually, the parts connect the placement of the musicians in the middle of the space/room and the audience around the circumference and slightly higher. All around the room, behind the backs of the audience are hung screens or light fabric allowing for pictures to be projected. Sounds and the projected pictures can be experienced all around. Just above the musicians a single light bulb shines and functions as the working light. In order to achieve the maximum diversity in the presented duets, the author has divided the sections of the concert thematically and in terms of color into “SIGNS”, “FEELING” and “MEMORY” In none of the duets has there been placed even one arranged composition in order to allow for great intuition in an improvisational concert. The main constructions of the concert, the key moments, have been planned. The complete idea is instituted because (since) “wandering” in a musical context, digressing from the “permanent value”, is firmly set in rock music tradition. On each occasion these compositions/arrangements create a new value. They show how rock music conventions and other musical styles affect and build on each other. The remaining eclecticism is the “ignition” for the creation of new, previously unknown opportunities for contemplation. „Eclectic Chair” is not only an artistic project but also a carrier/medium of varying cultures. The musicians come from different countries and one can hear the diversity in this project. Using the language of geography, the goal is not a concrete place/destination but a choice of travel direction and climate. Together with the listeners new elements and responses are uncovered and the live composition adds credibility to the whole undertaking/venture.

(Before the beginning of each section of the concert will be an open medley/mixture of various voices pouring out from where the audience is seated)

FIRST PART/SECTION “SIGNS”, 30-40 minutes (with Nicolas Chatenoud-eclectic bass and guitar):

Color of the scene-sepia

Articles/Objects-cut out letters, numbers, pictograms (brown, damaged, torn)

Lighted paintings/pictures-various symbols, signs for communication

These elements are colored with a patina, old, very worn out. Part of this affects the play on words, language absurdities, and puns. Music rises up from a particular accent which is interpreted in various ways. When the” fuel” runs out,  the musicians move to the next symbol, sign and to the beginning of the next variation. Short, symbolic texts (Karpinski’s) are instrumentally continued by the musicians.
 NATURAL

Natural cosmetics

Natural medicine

Natural law

Natural behavior

Natural lighting

Natural coloring

Natural food products

Natural curls

Natural fragrance
 SUBSTITUTE

substitute apartment (housing)

substitute car/auto

substitute packing

substitute position/level

substitute product

substitute firm/company

substitute family

substitute material

substitute location

Everything I have is a substitute 

 HAND OFF???

Manual steering

Hand painted

Hand made work

Rings and bands

Guarantor

Deliverer

Tormentor/oppressor

Go-between/pimp

Hand washing

Handball

Hand brakes

Awkward handrails

Engagement

Fisticuffs/blows

Textbooks and towels

Guarantee/warranty

Hand service

Hand painted

Hand painted hand towels

 ARTIFICIALITY

Artificial kidneys

Artificial jaw (dentures?)

Artificial skin

Artificial hand

Artificial leg

Artificial teeth

Artificial flowers

Artificial eyelashes

Artificial fingernails

Artificial respiration

Artificial substances/materials

Artificial behavior

Artificial fragrance

Artificial jewelry

Artificial coloring

Artificial fertilizer

Artificial gallantry

 ABOUT…BLINDNESS

(Tragedy of the rooster’asinine braying)

blind cuisine

appendix

blank cartridge

dead end road

blind alley

plug

blind to facts

asinine horizontals and asinineverticals

Perpendiculars and planes

Blind people(men and women)

Blind letters and blind packages

Blindly humming on the donkey

Blind man’s asinine songs

Carries the burden of tragos ( tragedy), sings aidos

Tragos-aidos

Trage-aida

Trage-dia

Tragedy

 The duet uses letters, signs but tries to lessen this effect in preference to using  tools  other than words, other undiscovered means of communication. Maybe in the sound effects there might be something? Nevertheless, musicians will improvise and together with the listeneners we wait for the riddle/ problem to be solved.

SECOND PART “Feeling” 30-40 min. (with ???Guigou Chenevier-eclectic drums and surprises):

Color of the scene- black/white, lots of grey

Objects-paper, notes, writings, everywhere and in every direction musical sketches

Lighted pictures/painting-many signs and classical musical notations; pauses, rests, clefs, staffs etc.

The aura changes. It is cold and grey. Everything is calculated to reach the figurative form but its not working. Every move towards representative, previously known forms is interrupted in order to change the direction of the journey. Guigou Chenevier plays here. There is no chorus or echoes. The music is closer to the listener. The musicians use many different .methods of articulation. Arrhythmia and atonality appear. Controlled dissonance and ??? Two texts are recited;

 
MUSIC WITH BOUNDARIES

Music has many restrictions/boundaries…the listener can focus on it for one hour maximum, therefore it can’t last for, let’s say, 8 hours because many people don’t have as much time as I do and people have many things to take care of. Music has many restrictions…

It also cannot last only 5 minutes because, for instance, who would come all that way for such a short time?

The sounds can’t come after each other every 2 minutes or 20 times per second.

The pauses may not be longer than 1 minute because

people might return home during the  pause.

Music has many restrictions/boundaries…

 THE REACH OF MORALITY

Morality, during a killing, ends 100 meters from the victim

in the case of a shooting (without binoculars)

This same morality comes to an end 5 meters from verbal abuse

through the closed window of the car.

It is yet farther and higher

There are certain moral boundaries, a ceiling of 1000kilometers

 from the bombardment of an air raid(carpet bombing)

However

When steering pilot-less aircraft, there is no morality and everything

 that is far away and way up there, could not be human

 The Duet does not build a barrier, in fact, just the opposite. It uncovers/reveals its own creative process. There will be mistakes that the musicians will not hide/conceal. This “wild” approach to improvisation brings about an uncommon authenticity and truth in the musical act. Each one fulfills his role in the building and in the destruction. In this role, the musicians hasten to the meeting with the “Third” The Duet utilizes loops recorded on the fly. Except for one text, the whole is completely enclosed in the world of sounds and does not try to leave it for things related to philosophical outpouring. At the end acoustic music will appear  without any electronic component; the procedure is to create a soft transition to the third section…

 

THIRD SECTION: Memory”, 30-40 minutes (maybe with ???Paolo Angeli-eclectic sardines guitar and surprise):

Color: greens

Objects-old objects, instruments, furniture, appliances

Projected pictures – memorabilia, keepsakes, old letters, books, old photographs and clothes

The last part of the project will not end with a “heavy hand”, it emphasizes memory, the past, tradition. The whole effect is held in tones of olive, green, producing a sense of calm, reflection. This duet loudly calls us to slow down the speed/tempo of life, to not forget who we are. The project is accompanied by the projected pictures of the old objects, appliances, instruments. Paolo Angeli brings in folk instruments and improvises.  The sequence played on the Sardines guitar joins with the rock sound. This gives the impression that rock music a long time ago already existed in the form of folk music, “music of the people”. The contents appear in the form of texts;

 A MOVE

Two year old closet

A fichus transplanted three times

Three skis and six mountains of pajamas

A doll in folk costume (without one eye)

A little wind-up car

A table, 4 chairs

2 couches

A laundry basket, a rug

And a tool box

A dictionary of foreign phrases

The third section of “Potop”

5 tapes of video clips

Pushing everything in

4cups of coffee

The car’s been packed

 


ENTROPY - HORROR

I move my head many times, warmth

I throw the papers, my little stars

I join myself to the air

And change the atmosphere

Too many zeros after the decimal point

Nevertheless I change it

And now I am happy that I am creating

Star dust, I spread dust/pollinate

How fast something has to change

In order for it to be noticed

How slowly it must/should change

In order to be overlooked

It’s too long of a composition

For those who live by the moment

 


I WANT TO KNOW YOU

I don’t marvel anymore at the blue of the sky

Because I know the structure of the atmosphere

But I marvel at you

Because I don’t know what you will say

I don’t marvel at the dog’s sense of smell

Because I know the structure of its nose

But I marvel at you

Because I don’t know what you think

I don’t marvel at the star’s radiance

Because I know how it is formed/built

But I marvel at you

Because I don’t know who you are.

 


The tempo of the concert begins to slow down. There are no musical experiments, no musical manifestations. There is a time of contemplation, trance and ??? The amount of talking lessens until all that is left is acoustic instruments playing in the background. After a few musical jokes, “Return to Earth” and the building of a figurative structure, the duet disappears…only the conversations between the people remain until they too die down.

 

Karpinski’s project “Eclectic Chair” is a dialogue with other musicians in several duets all in the space of one concert. The guests’ presence does not only affect the sound produced but also the quality of the group’s offer. In the duets of “Eclectic Chair” the invited musicians widen the sound spectrum, and musical dialogue between partners appears. With the addition of the texts/lyrics the concert becomes interesting and diverse. It’s a collection of commentary from the thoughts of the participants. It strips away the relationship between the musicians.

 

 
06.2005

projekt Krzesło Eklektyczne z polskimi muzykami

(projekt niezrealizowany)

 

 

Andrzej Karpiński

(przetwarzana perkusja, sampling instr. dętych, teksty, głos)

w projekcie

„Krzesło Eklektyczne”

czyli: do trzech razy sztuka…w duetach z:

Bogdanem Mizerskim

(kontrabas, harmonizer)

Witoldem  Oleszakiem

(fortepian, sampling dzwonków i ksylofonu)

Jackiem Hałasem

(akordeon, lira korbowa, instr. ludowe)


 


Krzesło Eklektyczne Andrzeja Karpińskiego jest projektem muzyki improwizowanej w trzech duetach. Koncert jest wyraźnie podzielony stylistycznie na trzy, 30 minutowe części. Elementem stałym jest muzyka wykonywana na specjalnym zestawie instrumentów łączących preparowaną perkusję z syntezatorem analogowym a także miniklawiatury z samplami instrumentów dętych. Wizualnie części łączy ulokowanie muzyków w centrum przestrzeni, a publiczności w kręgu. Dźwięki i wyświetlane obrazy są odbierane dookoła. Tuż nad muzykami, jak kaganek świeci jedna, słaba żarówka Aby uzyskać maksymalną różnorodność w stworzonych duetach autor zaprosił muzyków ze skrajnych „światów muzycznych” a także podzielił części tematycznie i kolorystycznie. Ten eklektyzm stał się dla Karpińskiego podstawową prowokacją, wyzwaniem do połączenia w całość pozornie nie pasujących do siebie elementów. Praca nad projektem rozpoczęła się już na początku 2004r. Od tego czasu z każdym z muzyków odbywały się osobne próby, koncerty. Muzycy nadawali tytuły robocze, sporządzali zapisy, szukali optymalnych rozwiązań brzmieniowych. W żadnym z duetów celowo nie powstała ani jedna kompozycja aby możliwie dużo intuicji zostawić na koncerty improwizowane. Teraz zostało to co najlepsze… Projekt „Krzesło Eklektyczne” autor realizuje kolejno grając w duecie z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim, pianistą Witoldem Oleszakiem i z lirnikiem, akordeonistą Jackiem Hałasem. Koncertowi towarzyszą integralne projekcje ruchome i statyczne realizowane przez Sylwestra Łuczaka.

 

(przed rozpoczęciem części pierwszej jest odtwarzana  mieszanina różnych głosów, ok. 3min.)

Część pierwsza, 30min. (z Bogdanem Mizerskim - kontrabas, harmonizer): Scena jest w sepiach, tonie w mroku. Wyświetlane są litery, słowa, zdania. Elementy te są spatynowane, stare, bardzo zużyte. Część ta dotyczy absurdów językowych, zabawy tekstem. Mizerskiemu bliskie jest łączenie słowa z kontrabasem. Wydobywa potężne, harmonicznie  rozbudowane brzmienia. Tworzy przestrzeń, nasycenie. Krótkie, symboliczne teksty są przez muzyków kontynuowane instrumentalnie. Duet posługuje się literami, znakami ale próbuje ten schemat opuścić na rzecz innych narzędzi niż słowa, nieznanych środków komunikacji. Być może w dźwiękach jest to coś? Jednak muzycy improwizują i razem ze słuchaczami czekają na odpowiedź… 
   (przed rozpoczęciem części drugiej jest odtwarzany tekst, ok. 3min.)

Część druga, 30 min. (z Witoldem Oleszakiem – fortepian, sampling dzwonków i ksylofonu):

Aura zmienia się. Jest zimno i szaro. Skali szarości towarzyszą wyświetlane wszelkie znaki klasycznej i tabulatorowej notacji muzycznej. Tym razem gra Witold Oleszak. Nie ma już chorusów i pogłosów. Muzyka jest bliżej słuchacza. Muzycy korzystają z wielu metod artykulacji. Pojawia się arytmiczność i atonalność. Kontrolowane dysonanse, klastery. Duet nie buduje barier, wręcz przeciwnie, obnaża swoje procesy twórcze. Zdarzają się błędy, których muzycy nie ukrywają. To „dzikie” podejście do improwizacji powoduje niezwykłą wiarygodność i prawdziwość akcji muzycznej. Karpiński pełni rolę budowniczego a Oleszak destruktora. W tych rolach muzycy podążają na spotkanie z „tym trzecim”. Duet korzysta z loopów nagrywanych na bieżąco. Na końcu pojawia się akustyczne granie, bez jakiejkolwiek elektroniki… 
 (przed rozpoczęciem części trzeciej jest odtwarzany tekst, ok. 3min.)

Część trzecia, 30 min. (z Jackiem Hałasem – akordeon, lira korbowa):

Ostatnia część projektu nie będzie zakończona „mocnym uderzeniem”, poświęcona jest pamięci, przeszłości. Całość utrzymana jest w barwach oliwkowych, zieleniach, pojawia się spokój, refleksja. Ten duet krzyczy o zwolnienie tempa życia, o nie zapominanie skąd jesteśmy. Projektowi towarzyszy wyświetlanie starych przedmiotów, sprzętów, instrumentów. Jacek Hałas (dawny muzyk Reportażu), po ponad 20 latach powraca ze świata folku do swoich muzycznych korzeni. Pozornie inny ale muzycznie ten sam człowiek, wprowadza instrumenty ludowe, improwizuje. Sekwencje grane na akordeonie i lirze łączą się z brzmieniem rockowym. Tempo koncertu maleje. Następuje redukcja wypowiedzi, aż do akustycznego grania. Po kilku żartach muzycznych i zbudowaniu struktury figuratywnej duet znika… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


To jest oficjalna strona Andrzeja Karpińskiego działającego pod nazwą Reportaż. Wykorzystywanie, bez zgody autora, zamieszczonych tutaj, chronionych prawnie tekstów, ilustracji, zdjęć i dźwięków będzie przestępstwem! All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a terieval system or transmitted in any form, or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the Publishers; Karpiński - Reportaz. C`est un site officiel d`André Karpiński existant sous le nom du Reportaż.Ulilisation,sans autorisation de l`auteur,des textes,illustrations,photos,sons,est illégale. Das ist die offizielle Internetseite von Andrzej Karpiński und Reportaż – Gruppe. Die Verbreitung von den hier veröffentlichten rechtlich geschützten Bildern, Graphiken, Illustrationen, Photos, Texten oder Klängen ohne Genehmigung des Autors ist untersagt. karpina@reportaz.com

 

 

 

 

 

CURRENT EVENTS:

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records