2008

teksty, obrazy, wypowiedzi

lyrics, pictures, point of view

 

 

„OPERACJA MEDIA”

REPORTAŻ (2008)

(Andrzej Karpiński, Witold Oleszak, Chris Cutler)

 

„Operacja Media” to projekt muzyczny poznańskiej grupy REPORTAŻ. Koncert odnosi się do roli mediów we współczesnym Świecie, widzianych przez muzyków z perspektywy Polski. Kraj ten jest terenem odwiecznych eksperymentów socjologicznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Polska, znajdująca się w centrum Europy, stała się również miejscem dezinformacji i fałszowania historii. W warstwie muzycznej, projekt odnosi się do tradycji improwizacji rockowej, sięgającej najnowszych rozwiązań i eksperymentów z dźwiękiem. Grupa używa starych, analogowych instrumentów; perkusję, klawiatury, przedmioty, których dźwięki przetwarzane są elektronicznie, a całość miksowana przez muzyków w czasie rzeczywistym. Teksty, stanowią wyrwane z kontekstu fragmenty codziennej prasy, i prezentowane są w formie melodeklamacji. W treść, w nieoczekiwanych momentach, są wplatane krótkie teksty przygotowane. Muzycy imitują odgłosy radia, telewizji i druku, przeprowadzając operację na „chorych” urządzeniach powielających. Atmosferę projektu uzupełnia specjalna scenografia, której głównym elementem jest lampa operacyjna zawieszona nad muzykami, w centrum szaro-błękitnej sceny. Dodatkowym efektem są nieprawdziwe informacje na temat zespołu i muzyków, podawane przed koncertem. Gościem specjalnym projektu jest światowej klasy perkusista i kompozytor Chris Cutler ( www.ccutler.com ).

 

Koncert bez przerw (całość ok. 80 min.), części:

 

STAN OBECNY

motto: Poprawność polityczna…

 

Człowiek dobry i człowiek popsuty

Jestem uczciwym,

szlachetnym człowiekiem

dobrym dla ludzi,

dla dzieci i zwierząt

chia, chia!

Nie lubię

zwracać nikomu uwagi

bo jestem serdeczny

i nigdy się nie kłócę

Jestem uczciwym,

szlachetnym człowiekiem

dobrym dla ludzi,

dla dzieci i zwierząt

chia!

Jak ktoś mnie uderzy

to nie oddaję

zgadzam się ze wszystkim

wszystko mi się podoba

odpowiadają mi

wszystkie święta

bo:

Jestem uczciwym,

szlachetnym

chia, chia!

Człowiekiem

 

PRANIE MÓZGU

motto: Dziennikarstwo z komentarzem na zamówienie…

 

Popołudnie

Ten człowiek, który tam tak biega w koło

to wcale tam tak nie biega w koło

ten człowiek, który tam tak się wygłupia

to wcale tam tak się nie wygłupia

ten człowiek, który tam tak coś kopie w ziemi

to wcale tam tak czegoś nie kopie w ziemi

ten człowiek, który tam tak się głupio patrzy

to wcale się tak tam głupio nie patrzy

ten człowiek, który tam tak coś pisze na kartce

to on wcale tam tak czegoś nie pisze na kartce

ten człowiek, który tam tak coś czyta z tej kartki

to rzeczywiście tam tak coś czyta z tej kartki

bo mi powiedział !

 

OPÓR

motto: Operację zaczniemy od likwidacji języka…

 

Szycha

Roztańczyłeś się mój kochany
nauczyłeś się życia z błędem
coś, gdzieś zgubiłeś po drodze
za często żywiłeś się mięsem.
Ty już nie kochasz zwierząt
i jądra masz syntetyczne
choć szychą Cię nazywają
to jesteś tworzywo sztuczne.
Nawet już nie masz siły
z honorem stanąć na nogach
ty ślepy, stalowy kurczaku
w złotych ostrogach na...
a zresztą co tam.

 

ŻYCIE BEZ MEDIÓW

motto: Od dzisiaj myślę samodzielnie…

 

Postrzelony

Być żołnierzem

znaczy mieć mundur i służyć

być lekarzem

znaczy mieć kitel i leczyć

być księdzem

znaczy mieć habit i nawracać

być malarzem

znaczy mieć pędzel i malować

być muzykiem

znaczy mieć instrument i grać

czy ja mogę być... sobą

i służyć, leczyć

nawracać, malować i grać

bez munduru,

kitla, habitu,

pędzla i instrumentu?

Nie mogę!

Przecież mam narzędzia i pracuję

dlatego jestem robotnikiem

a w niedzielę

zakładam słomkowy kapelusz

i leje się ze mnie pytanie:

Czy mieć wszystko

znaczy trzymać wszystko

czy pomyśleć o wszystkim?

 

Uwagi:

Muzycy indywidualnie i zespołowo, w każdej z czterech części koncertu, starają się wykreować cztery, odmienne środki wyrazu.

 

 

 

 

 

„The Media Operation”

REPORTAZ (2008)

(Andrzej Karpinski, Witold Oleszak, Chris Cutler)

 

 

„The Media Operation” is a musical project initiated by REPORTAZ ( www.reportaz.com ) from Poznan. The concert’s theme will be the role of the media in today’s world as seen by musicians and from a Polish perspective. This country has been the object of unending experiments:  sociological, political, economic and cultural. Poland, located in the center of Europe, has also become a place of misinformation and false histories. In terms of music, this project will be influenced by the long-standing tradition of improvisational rock as well as drawing from the newest experiments in sound technology. The band/group will utilize old analogue instruments: percussion, keyboards and other instruments whose sound will be electronic. These various sounds will be mixed live by the musicians. The lyrics have been taken  from the daily newspapers and presented in a spoken melodic form. In unexpected moments, these prepared texts will be woven into the thread of the concert. The musicians, imitating emissions from radio, television and the press will be conducting an operation on a “sick” copying machine…..The project’s atmosphere will be complemented by a specially prepared choreography of which the primary element is a surgical lamp hung over the heads of the musicians in the middle of a grey-light blue stage. An additional effect will be false information about the band/group distributed before the concert. Our special guest will be a world-class percussionist and composer, Chris Cutler ( www.ccutler.com ).

 

Concert will be without intermission (lasting around 80 min.) is comprised of 4 parts:

 

PRESENT STATE

motto: Political correctness

 

Good person and damaged person

I am  an honest man

a noble man

kind to others

to children and to animals

Ha ha!!

I don’t  like

to pay attention to anyone

because I am  so nice

and I don’t ever quarrel

I am  an honest man

a noble man

kind to others

to children and to animals

Ha ha!!

If someone attacks me

I don’t retaliate

I agree to everything

I like everything

all the holidays are OK with me

because

I am  an honest man

a noble

Ha ha!!

Man…

 

BRAIN WASHING

motto: Journalism with commentary to order

 

Afternoon

This man who is running in circles over there

Is not running in circles at all

This man who is fooling around over there (making a fool of himself)

Is not fooling around at all

This man who is writing something in the dirt

Is not writing in the dirt at all

This man who is foolishly staring

Is not foolishly staring at all

This man who is writing something on a paper

He is actually not writing anything at all

This man who is reading what is written on the paper

Actually is reading from the paper

because hi said me…

bo mi powiedział !

 

RESISTANCE

motto: We begin the operation by eliminating  the language

 

Big Guy

Too much dancing, my dear

Your life is a shit

You lost somthing behind

You ate too much meat

You don`t like animals

You have synthetic balls

People call you big guy

But they know you are false

You don`t even have power

To stand straight on your legs

You are blind, you are stiff

With some gold plated pegs...

Anyway...

 

LIFE WITHOUT THE MEDIA

motto: From now on I will think for myself

 

Wounded

To be a soldier

Means to wear a uniform and to serve

To be a physician

Means to have a …and to heal

To be a priest

Means to have a robe and to convert

To be a painter

Means to have a paintbrush and to paint

To be a musician

Means to have an instrument and to play.

Can I be myself and

Serve, heal

Convert, painat, play

Without a uniform, stethescope, paintbrush or instrument?

I cannot!

I have a tool and I work

Therefore I am a worker

And on Sunday

I put on my straw hat

And within me  resounds this question

Does having everything

Mean holding on to everything

Or thinking about everyone?

 

Note: The musicians, individually and as a group, will attempt to create four distinctive ways of expressing themselves (a distinctive way in each of the 4 sections of the concert).

 

 

 

 

 "EMOTIKONY i PIKTOGRAMY"

 

EMOTIKONY i PIKTOGRAMY są projektem muzyki improwizowanej, połączonej z uproszczoną formą podania treści. W tym celu stworzono serię ilustracji, emotikonów i piktogramów wraz ze słowami pomocniczymi. Słowa i znaki tworzą szkielet opowiadań-reportaży na aktualne tematy społeczne. Autor świadomie nie zajmuje stanowiska w przedstawianych sprawach, zostawia odbiorcy możliwość interpretacji i własnego zdania. Muzycy improwizują do zmienianych ilustracji. Dalsza faza projektu przewiduje posługiwanie się wyłącznie piktogramami i emotikonami.

  

 

 

 


To jest oficjalna strona Andrzeja Karpińskiego działającego pod nazwą Reportaż. Wykorzystywanie, bez zgody autora, zamieszczonych tutaj, chronionych prawnie tekstów, ilustracji, zdjęć i dźwięków będzie przestępstwem! All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a terieval system or transmitted in any form, or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the Publishers; Karpiński - Reportaz. C`est un site officiel d`André Karpiński existant sous le nom du Reportaż.Ulilisation,sans autorisation de l`auteur,des textes,illustrations,photos,sons,est illégale. Das ist die offizielle Internetseite von Andrzej Karpiński und Reportaż – Gruppe. Die Verbreitung von den hier veröffentlichten rechtlich geschützten Bildern, Graphiken, Illustrationen, Photos, Texten oder Klängen ohne Genehmigung des Autors ist untersagt. karpina@reportaz.com

 

 

 

 

 

CURRENT EVENTS:

 

 

 

25.11.2008 

koncert REPORTAŻ "OPERACJA MEDIA"

(Karpiński, Oleszak, Cutler)

festiwal ALTERNATIVA

Archa Theatre - Praga

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records